Obchodní podmínky

Podáním objednávky dává objednavatel souhlas s následujícími obchodními podmínkami a zavazuje se k jejich dodržování:


web: www.floresco.cz

email: kvetiny@floresco.cz, eshop@floresco.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech smluv o koupi zboží uzavíraných mezi společností Šárka Zajíčková, s místem podnikání Libovice 129, identifikační číslo 67373267, zapsané v Živnostenském rejstříku u MÚ Slaný, ŽO č.j.:MUSLANY/39135/2019/ŽÚ sp.značka: 8354/2019/ŽÚ-cinr (dále jen "prodávající")a jejími zákazníky. Upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.floresco.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní.

1.2. Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.floresco.cz (dále jen "webová stránka") a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčená práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.4. Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která na základě objednávky kupuje zboží a nebo i požaduje jeho odeslání příjemci na určené místo.

1.5. Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, které prodávající zasílá zboží na určené místo podle objednávky kupujícího.

1.6. Dopravce je společnost, která se zabývá profesionální přepravou zásilek.

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace může ze svého uživatelského rozhraní (dále jen "uživatelský účet) kupující provádět objednávání zboží, nebo může kupující objednávat zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující povinen při jakékoli změně aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 3 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3.1. objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.3.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.3.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka").

3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Objednat ". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího"). Kupní smlouva vzniká okamžikem, kdy je spotřebiteli doručeno potvrzení objednávky.

3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6. Minimální lhůta expedice zboží se řídí dostupností daného zboží v e-shopu, obvykle jsou to 2 dny. V případě potřeby lze individuálně sjednat jinou lhůtu realizace objednávky telefonicky nebo emailem na elektronické adrese eshop@floresco.cz

3.7. Veškerá expedice objednávek probíhá pouze v otevírací době provozovny, tj. od 8,00 do 15,00 ve všední dny. Expedice objednávek přijatých v době dovolené se odsouvá na první pracovní dny.

3.8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Kupní cena zboží a platební podmínky

Ceny zboží v rámci eshopu jsou uvedeny jako ceny konečné (včetně všech případných daní a poplatků). K uvedeným cenám budou dále připočteny poplatky za dodání zboží dle článku 6.

4.1. Způsob úhrady kupní ceny bude sjednán v kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu kupujícího učiněnou v jeho objednávce. Kupující má možnost volby z těchto variant:

       4.1.1 na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce. Kupní cena bude uhrazena kupujícím v hotovosti nebo kartou při převzetí zásilky, a to k rukám přepravce pověřeného dodáním zboží. Úhrada kupní ceny je podmínkou předání zboží.

4.1.2 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 245670408/0300, vedený u společnosti ČSOB (dále jen "účet prodávajícího") Při platbě bankovním převodem předem je zboží odesláno po připsání peněz na účet Šárka Zajíčková. Číslo účtu Floresco sdělí prodávající kupujícímu e-mailem po odeslání objednávky kupujícím.

4.1.3 bezhotovostně platební kartou on-line,  platbu je třeba provést v návaznosti na objednání zboží a vygenerované údaje

Typy přijímaných karet

VISA Electron
VISA
Maestro (v případě, že Vaše vydavatelská banka jej zařadila do systému 3D-Secure)
MasterCard

Zabezpečení a postup platby

  4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 

  4.3. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do termínu expedice zboží zvoleného kupujícím při provedení objednávky.

  4.4. U bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. U bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

  4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že se strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl.3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

  4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

  4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé, nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po úhradě ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

  5. Odstoupení od kupní smlouvy

  5.1. Jestliže prodávající nemůže splnit své povinnosti, které pro něj vyplývají z kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl natolik závažné změny, že to znemožnilo splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy, nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od prodávajícího oprávněně požadovat, prodávající není s to dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě určené těmito VOP, případně v ceně, která je uvedena v objednávce, prodávající je povinen neprodleně informovat o této skutečnosti kupujícího a zároveň je povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost odstoupení kupujícího od kupní smlouvy (možnost stornovat objednávku). V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy z důvodů uvedených v tomto bodě VOP, prodávající je povinen vrátit kupujícímu předem uhrazenou zálohu za zboží dohodnutou v kupní smlouvě ve lhůtě 14 dní od doručení oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy.

  5.2. Podle zákonné úpravy má kupující možnost odstoupit od kupní smlouvy tak, že prodávajícího nejdřív písemně nebo e-mailem informuje o svém rozhodnutí odstoupit od kupní smlouvy formou jednoznačně formulovaného prohlášení a způsobem, který nevyvolává pochybnosti (např. e-mailem nebo dopisem zaslaným poštou), a to do 14 dní ode dne následujícího po dni, kdy zboží bylo doručeno. Kupující může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, avšak jeho použití není závazné. 

  5.3. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za dodrženou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty. Poté zboží ihned, v každém případě nejpozději do 14 dní ode dne, ve kterém kupující oznámí prodávajícímu, že odstupuje od kupní smlouvy, zašle zpět na adresu Šárka Zajíčková, Libovice 129, 273 79 Libovice. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud zboží bylo odevzdáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty. Lhůta bude taktéž dodržena, pokud zboží v této lhůtě kupující vrátí v provozovně Libovice 129, 273 79 Libovice. Uvedené ustanovení neplatí, pokud prodávající navrhl, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Kupující je povinen doručit prodávajícímu zboží kompletní, včetně úplné dokumentace a nepoškozené.

  5.4. Prodávající nepřebírá zásilky na dobírku. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dní ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, vrátit kupujícímu všechny platby, které od něj přijal na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu a dodání, poštovného a jiných nákladů a poplatků. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu platby podle tohoto bodu VOP před tím, než mu bude doručeno zboží nebo do doby, než kupující prokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, vyjma případů, kdy prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

  5.5. Kupující má v rámci této lhůty právo rozbalit a vyzkoušet zboží po převzetí obdobným způsobem, jaký je obvyklý při nákupu v klasické kamenné prodejně, a to v rozsahu potřebném k zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, ke kterému došlo v důsledku takového zacházení se zbožím, které překračuje rámec zacházení potřebného k zajištění vlastností a funkčnosti zboží. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst pohledávku na náhradu vzniklé škody oproti pohledávce kupujícího ohledně vrácení peněžních prostředků, které prodávající přijal od kupujícího. Kupující neodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud prodávající nesplnil svoji informační povinnost a neinformoval kupujícího o právu odstoupit od smlouvy podle § 1820 odst. 1 písm. f) Občanského zákoníku.

  5.6. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy začíná ubíhat ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud se:

  a) zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodává odděleně, ode dne převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední,
  b) dodává zboží sestávající z několika dílů nebo kusů, ode dne převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,
  c) na základě smlouvy zboží dodává opakovaně během vymezeného období, ode dne převzetí prvního dodaného zboží.

  Kupující může odstoupit od kupní smlouvy, jejíž předmětem je koupě zboží, i před tím, než začne běžet lhůta pro odstoupení od smlouvy.

  Chcete-li výrobek vrátit, zašlete jej na adresu:

  Šárka Zajíčková, Libovice 129, 273 79 Libovice

  5.7. Kupující hradí náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží, a pakliže odstoupí od smlouvy uzavřené na dálku rovněž náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty. Toto ustanovení neplatí, pokud prodávající souhlasil s tím, že uvedené náklady bude hradit sám nebo pokud nesplnil svoji povinnost vyplývající z § 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku při prodeji na dálku.


  5.8. V našem sortimentu jsou i výrobky, u kterých nelze odstoupit od smlouvy, zejména bod a) b) v odstavci níže.

  Vyjma případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně dojednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv o: 


  a) prodeji zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,
  b) prodeji zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo se rychle kazí,
  c) prodeji zboží uzavřeného v ochranném obalu, jehož vrácení není vhodné z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodaní porušen,
  d) provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího; toto ustanovení neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží jako náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,
  e) prodeji zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově-obrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pakliže spotřebitel tento obal rozbalil,
  f) prodeji periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodeje knih nedodávaných v ochranném obalu,
  g) poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením svého souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

  5.9. Zaslání výrobku zpět na adresu:

  Kupující vloží do zásilky vyplněný formulář pro odstoupení od smlouvy, doklad o koupi zboží (fakturu) a zboží. Zašle balíček na adresu:

  Šárka Zajíčková, Libovice 129, 273 79 Libovice

  Své rozhodnutí odstoupit od smlouvy prosím oznamte, a to prostřednictvím  e-mailu: eshop@floresco.cz

  5.10. Vrácení v provozovně

  Zboží je možno vrátit v provozovně Libovice 129, 273 79 Libovice. Při vrácení zboží bez udání důvodu musí zákazník předložit doklad o koupi (fakturu) nebo jinak prokázat zakoupení zboží u prodávajícího.

  Peněžní prostředky vyplaceny na bankovní účet zákazníka.

   

  6. Přeprava a dodání zboží

  6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Pokud kupující nepřevezme zboží, uhradí prodávajícímu náklady vynaložené na doručení.

  6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

  6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

  6.6. Zboží je dodáváno prostřednictvím přepravců WeDo, Česká pošta, Uloženka. Způsob dodání bude sjednán v kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu kupujícího učiněnou v jeho objednávce. Dodávka se provádí v rámci České republiky.

  6.7. Cena za přepravní náklady objednaného zboží v e-shopu, kterou je kupující povinen uhradit současně s úhradou kupní ceny zboží, činí:
  Česká pošta - balík do ruky 119,-Kč, Česká pošta - balík na poštu 105,-Kč, Česká pošta - balík do balíkovny 65,-Kč. 
  WeDo 95,-Kč. 
  Uloženka 75,-Kč. 

  Dobírka je zpoplatněna částkou 39,-Kč.

  6.8. Prodávající nebude kupujícímu účtovat cenu za dodání zboží, pokud celková hodnota objednávaného zboží činí alespoň 2000,-Kč nebo v případě akčních nabídek "doprava zdarma" a "doprava a dobírka zdarma". 

  6.9. Ve výjimečných případech bude za dodání zboží účtován vyšší poplatek, s jehož výší bude zákazník seznámen před odesláním objednávky.

  6.10. Pokud by z technických nebo logistických důvodů zaslání objednaného zboží probíhalo v několika etapách, bude poplatek účtován jen jednou.

   

  7. Práva z vadného plnění

  7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

  7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti 
  7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů
  7.2.6. zboží odpovídá svým provedením smluvenému vzorku nebo fotografické předloze, pokud se od této předlohy neodchyluje o více než 25%, přičemž se prodávající zavazuje dodržet celkový ráz, barevné vyznění a tvar výrobku. Případná záměna materiálu je provedena zbožím stejného či podobného vzhledu, druhu a množství o stejné či lepší kvalitě.

  7.3. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese místa podnikání Libovice 129, 273 79 Tuřany. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

  7.4. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

  7.5. Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat za podmínek stanovených Občanským zákoníkem a Reklamačním řádem Floresco:

  -    odstranění vady
  -    dodání nové věci, nebo součásti bez vad, pokud je to v možnostech prodávajícího
  -    přiměřenou slevu
  -    odstoupení od kupní smlouvy

  7.6. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

  7.7. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u dodaného zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
  Kupující je povinen oznámit vadu a bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Prodávající neodpovídá za vady zboží v případě, že kupující převzal zásilku, která byla zjevně poškozená.
  Životnost výrobku se nemusí krýt s pojmem záruční doba. Nadměrné nebo dlouhodobé opotřebení výrobku nemůže být reklamováno jako vada výrobku. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. 

  7.8. Prodávající poskytuje na zboží záruku 24 měsíců u trvanlivých dekorací, 24 hodin u řezaných květin.

  7.9.Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace. Zejména uvedením svého jména, příjmení, adresy, data reklamace, obsahu reklamace, požadovaného způsobu vyřízení reklamace a řádného zdůvodnění reklamace. Šárka Zajíčková je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat Zásady obecné hygieny (zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví).
  7.10. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v provozovně.
  Náklady vynaložené na doručení výrobku do provozovny (poštovné), budou kupujícímu v případě prokázání vady vráceny na základě předložení dokladu o zaplacení.

   

  8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

  8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

  8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy eshop@floresco.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

  8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

  9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  9.1.
  Základní ustanovení

  Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je Šárka Zajíčková, IČ 67373267 se sídlem Libovice 129, Libovice 27379 (dále jen: "správce").

  Kontaktní údaje správce jsou

  adresa: Libovice 129, Libovice 27379

  email: kvetiny@floresco.cz

  telefon: 606744920

  Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

  Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

  9.2.
  Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
  Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

  Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

  9.3.
  Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
  Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

  *plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

  *oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

  *Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

  Účelem zpracování osobních údajů je:

  *vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

  *zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

  Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

  9.4.
  Doba uchovávání údajů
  Správce uchovává osobní údaje:

  *po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

  *po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 7 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

  *Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

  9.5.

  Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
  Příjemci osobních údajů jsou osoby:

  *podílející se na dodání zboží / Česká pošta, Uloženka, DPD / nebo realizaci plateb na základě smlouvy /ČSOB/

  *zajišťující služby provozování e-shopu /Vox.area/ a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu /Forpsi/

  *zajišťující marketingové služby /nyní marketingovou službu nezajišťuje žádná společnost/

  Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

  9.6.
  Vaše práva
  Za podmínek stanovených v GDPR máte:

  *právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR

  *právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR

  *právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR

  *právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR

  *právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR

  *právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek

  Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

  9.7.
  Podmínky zabezpečení osobních údajů
  Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

  Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména přijaté objednávky, faktury.

  Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

  9.8.

  Závěrečná ustanovení
  Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

  S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

  Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

  Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

  10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

  10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

  10.2. Nastavením cookies ve svém prohlížeči vyjadřuje kupující souhlas se zpracováním osobních údajů. V případě, že si kupující nepřeje soubory cookies přijímat, může v nastaveních jeho internetového prohlížeče všechny soubory cookies z disku jeho počítače vymazat, zablokovat jejich příjem a může také nastavit, aby byl před uložením každého jednotlivého souboru na tuto skutečnost upozorněn. Se zakázanými cookies může být však funkčnost webových stránek omezena. Pro bližší informace vyhledejte v nápovědě vašeho internetového prohlížeče kapitolu týkající se právě cookies:
  - Firefox
  - Microsoft Internet Explorer
  - Google Chrome
  - Safari

  10.3 Google Analytics

  Tyto webové stránky používají Google Analytics, což je webová analytická služba společnosti Google Inc. Kompletní informace o zpracování vašich osobních údajů najdete zde: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

  11. DORUČOVÁNÍ KORESPONDENCE

  11.1. Kupujícímu může být doručována veškerá korespondence související s kupní smlouvou na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

  12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

  12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

  12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

  12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

  12.5. Zaškrtnutím políčka u odkazu na VOP v objednávkovém formuláři kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

  12.6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování korespondence Libovice 129, 273 79 Tuřany, adresa elektronické pošty eshop@floresco.cz, telefon 606 744 920.

  V Libovici dne 1. 10. 2020

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------